Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP:

Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://pcksr.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018-10–09

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje  sporządzono dnia: 30-03-2021 r.
Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny.

Raport dostępności – PMDK
Raport dostępności – PMOS
Raport dostępności – SSM

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Kontakt w sprawie dostępności : centrum.pieterko@gmail.com
telefon: 43 823 22 01
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

PROCEDURA WNIOSKOWO – SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

Za niedotrzymanie terminów ustawowych oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Starosta Zduńskowolski
  • Adres: 98-220 Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 25
  • E-mail: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
  • Telefon: 43 823 22 04

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji – Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Zduńskiej Woli 98-220 Zduńska Wola, ul. Kilińskiego 17
Placówka usytuowana jest w piętrowym budynku na pierwszym piętrze. Do wejścia prowadzą prowadzą schody stanowiące barierę dla osób niepełnosprawnych (brak windy). W budynku znajduje się korytarz prowadzący do poszczególnych pomieszczeń i sal, w których odbywają się zajęcia. Szerokie drzwi wejściowe oraz drzwi do sali widowiskowej i sali muzycznej umożliwiają przemieszczanie się osobom na wózku inwalidzkim. Toalety nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji – Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Zduńskiej Woli 98-220 Zduńska Wola, ul. Dolna 41
Budynek Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego jest jednokondygnacyjny. Prowadzą do niego trzy wejścia z podjazdami dla osób niepełnosprawnych. W budynku dostosowane są dwie łazienki dla osób niepełnosprawnych. Zarówno scena letnia jak i scena w sali widowiskowo-konferencyjnej posiadają udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością (podjazd).

Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji – Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Zduńskiej Woli 98-220 Zduńska Wola, ul. Dolna 41
Budynek Szkolnego Schroniska Młodzieżowego jest dwupiętrowy z użytkową piwnicą. Pokoje znajdują się na parterze i na piętrze. Do budynku prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada windy. W budynku są nieliczne dostosowania dla osób niepełnosprawnych(poszerzone drzwi wejściowe oraz jedna toaleta).


Autor publikowanej informacji:
Informacja zamieszczona przez: admin
Data wytworzenia informacji:30 marca 2021 17:59
Ostatnio modyfikowane przez: admin
Data ostatniej modyfikacji: 30 marca 2021 18:20

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Autor publikowanej informacji:
Informacja zamieszczona przez: admin
Data wytworzenia informacji:31 sierpnia 2020 11:49
Ostatnio modyfikowane przez: admin
Data ostatniej modyfikacji: 31 sierpnia 2020 11:49

Regulamin pracy


Autor publikowanej informacji:
Informacja zamieszczona przez: admin
Data wytworzenia informacji:29 marca 2012 12:49
Ostatnio modyfikowane przez:
Data ostatniej modyfikacji: 29 marca 2012 12:49

Regulaminy


Autor publikowanej informacji:
Informacja zamieszczona przez: admin
Data wytworzenia informacji:29 marca 2012 12:47
Ostatnio modyfikowane przez:
Data ostatniej modyfikacji: 29 marca 2012 12:47

Sprawozdania finansowe

Instrukcja obsługi BIP

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) to publikator teleinformatyczny służący powszechnemu udostępnianiu informacji publicznej.

Strona BIP Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli składa się z:

- Menu górnego zawierającego moduł wyszukujący umożliwiający znalezienie dowolnej informacji umieszczonej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej oraz Logo będące odsyłaczem do strony głównej BIP. Po wpisaniu w jego polu jednego bądź więcej słów i zatwierdzeniu przyciskiem ENTER lub kliknięciu ikony SZUKAJ pojawią się poszczególne podstrony zawierające poszukiwane hasła.    

- Menu głównego (lewa część witryny), podzielonego na kategorie tematyczne.
Po kliknięciu wybranej pozycji menu głównego pojawią się w środkowej części witryny informacje zamieszczone na stronie BIP PCKSR dotyczące konkretnego bloku tematycznego.


Autor publikowanej informacji: Tomasz Donat
Informacja zamieszczona przez: admin
Data wytworzenia informacji:29 marca 2012 12:30
Ostatnio modyfikowane przez:
Data ostatniej modyfikacji: 29 marca 2012 12:31

Plany dydaktyczno-wychowawcze

PLAN PMDK 2015-2016 – pobierz

PLAN PMDK 2014-2015 – pobierz

PLAN PMDK 2013-2014 – pobierz

 PLAN PMDK 2011-2012 – pobierz

PLAN PMOS 2011-12 – pobierz


Autor publikowanej informacji: Mariusz Rachowski
Informacja zamieszczona przez: admin
Data wytworzenia informacji:29 marca 2012 11:52
Ostatnio modyfikowane przez: marioosz
Data ostatniej modyfikacji: 04 września 2015 17:16

Pracownicy administracji i obsługi

 

POWIATOWE CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI


Joanna Jarosławska

stanowisko: Dyrektor

 

Edyta Kulda

stanowisko: Wicedyrektor

 


DZIAŁ FINANSOWO – KSIĘGOWY


Alicja Dzierżawska

stanowisko: Główny Księgowy


Katarzyna Jóźwiak

stanowisko: Specjalista ds. kadr i płac


Małgorzata Peruga

stanowisko: Pomoc administracyjna w dziale księgowości


Karol Knera


stanowisko: Pomoc administracyjna


POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY „NA PIĘTERKU” W ZDUŃSKIEJ WOLI


Izabela Jezierska Padok

stanowisko: Pomoc administracyjna

 

Anna Maksymiuk

stanowisko: Sprzątaczka

 


POWIATOWY MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY


Piotr Warchlewski

stanowisko: Kierownik obiektów sportowych

 
Adam Jakubowski

stanowisko: Dozorca

 
Andrzej Krakowski

stanowisko: Pracownik gospodarczy


Jacek Półgrabia

stanowisko: Pracownik gospodarczy


Teresa Jaros

stanowisko: Sprzątaczka


SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE „CZEKAY”


Joanna Pawłowska

stanowisko: Kierownik gospodarczy


Piotr Donat

stanowisko: Starszy recepcjonista


Magdalena Dzierżawska

stanowisko: Sprzątaczka


Autor publikowanej informacji: Mariusz Rachowski
Informacja zamieszczona przez: admin
Data wytworzenia informacji:27 marca 2012 19:28
Ostatnio modyfikowane przez: admin
Data ostatniej modyfikacji: 02 marca 2021 16:11

Informacje podstawowe

Na mocy Uchwały nr XVII/17/08 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 28 marca 2008 r.,

połączono z dniem 1 września 2008 r.

w zespół placówek oświatowo – wychowawczych następujące placówki:

1) Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Zduńskiej Woli, ul. Kilińskiego 17,

2) Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Zduńskiej Woli, ul. Dolna 41,

w skład którego wchodzi Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Zduńskiej Woli, ul. Dolna 41

 

Logo PCKSR w Zduńskiej Woli:

Organem prowadzącym naszą placówkę jest

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

www.powiatzdunskowolski.pl


Autor publikowanej informacji:
Informacja zamieszczona przez: admin
Data wytworzenia informacji:27 marca 2012 19:05
Ostatnio modyfikowane przez: marioosz
Data ostatniej modyfikacji: 31 października 2014 14:19

Pracownicy merytoryczni

Rada pedagogiczna
Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli:

Barton Rafał
Górzawski Artur
Kawczyńska Joanna
Kulda Edyta
Marciniak Tomasz
Matysiak Marcin
Nowak Żaneta
Prusisz Marlena
Rudecki Zbigniew
Ruta Przemysław
Siniarski Jakub
Solarek Romuald
Suliński Andrzej
Zawada Łukasz


Autor publikowanej informacji: Joanna Jarosławska
Informacja zamieszczona przez: admin
Data wytworzenia informacji:27 marca 2012 18:53
Ostatnio modyfikowane przez: admin
Data ostatniej modyfikacji: 05 października 2020 17:26