Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli

Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Karol Knera.
 • E-mail: centrum.pieterko@gmail.com
 • Telefon: +48 43 823 22 01

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Starosta Zduńskowolski
 • Adres: 98-220 Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 25
 • E-mail: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
 • Telefon: +48 43 823 22 04

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji – Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Zduńskiej Woli 98-220 Zduńska Wola, ul. Kilińskiego 17
Placówka usytuowana jest w piętrowym budynku na pierwszym piętrze. Do wejścia prowadzą schody stanowiące barierę dla osób niepełnosprawnych (brak windy). W budynku znajduje się korytarz prowadzący do poszczególnych pomieszczeń i sal, w których odbywają się zajęcia. Szerokie drzwi wejściowe oraz drzwi do sali widowiskowej i sali muzycznej umożliwiają przemieszczanie się osobom na wózku inwalidzkim. Toalety nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji – Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Zduńskiej Woli 98-220 Zduńska Wola, ul. Dolna 41
Budynek Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego jest jednokondygnacyjny. Prowadzą do niego trzy wejścia z podjazdami dla osób niepełnosprawnych. W budynku dostosowane są dwie łazienki dla osób niepełnosprawnych. Zarówno scena letnia jak i scena w sali widowiskowo-konferencyjnej posiadają udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością (podjazd).

Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji – Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Zduńskiej Woli 98-220 Zduńska Wola, ul. Dolna 41
Budynek Szkolnego Schroniska Młodzieżowego jest dwupiętrowy z użytkową piwnicą. Pokoje znajdują się na parterze i na piętrze. Do budynku prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada windy. W budynku są nieliczne dostosowania dla osób niepełnosprawnych (poszerzone drzwi wejściowe oraz jedna toaleta).


Autor publikowanej informacji:
Informacja zamieszczona przez: admin
Data wytworzenia informacji:30 marca 2021 17:59
Ostatnio modyfikowane przez: admin
Data ostatniej modyfikacji: 30 marca 2022 18:39